Vad?
Hur?
Varför?
Var?

 

På Engelska

Kontakta oss

 

SLUTEN LÅNGTIDSKOMPOSTERING

VAD är det ?

"Vi kan inte lösa problem med samma tankesätt,
som vi använde när vi skapade dem" --- Albert Einstein

Vilken intelligent person som helst kan göra saker större
och mer komplexa. Det behövs en smula geni och stort mod
att gå i den motsatta riktningen" --- Albert Einstein

 

Sluten långtidskompostering kan nära nog eliminera organiskt hushållsavfall, framför allt toalettavfall, genom sluten kompostering under flera decennier.

Här är fyra karaktäristiska kännetecken:

1. Processen krymper det fasta materialet till nära ask-resten (1-2%) av det tillförda materialet, fekalier och toapapper men det tar åratal. Trots den långa uppehållstiden tar utrustningen upp förvånansvärt litet utrymme Det är ett allvarligt misstag att ålägga användaren att försöka "ta ut kompost" ur komposteringstanken. Det finns nämligen ingen bra metod att avgöra vad som kompost och vad som är fekalier. Fekalierna är heller inte källan till de flesta och mesta närsalterna -- urinen är och den nedbrutna urinen har vi testat i decennier och det återkommande resultatet är att vätskan efter nitrifikation är bättre än badbart vatten Efter decennier i komposteringstanken suger man ut innehållet och för det till en professionel behandlingsstation för djuravfall.

2. Det är helt luktfritt i huset genom en kombination av en huvudsakligen aerobisk process och lågtrycksventilation ... det är faktiskt den enda riktigt luktfria toalettprincipen.

3. Den samtidiga nitrifieringen av urin resulterar i en vätska som är luktfri och bakteriefri och som därmed är en utmärkt organisk gödningsprodukt eftersom den inte innehåller tungmetaller eller andra föroreningar från tekniskt avfall. Metaboliska rester i avföringen från medicinering har sin bästa möjlighet till neutralisering genom långtidskompostering.

4. Den varken förbrukar eller förorenar dricksvatten från grundvatten eller stadsvatten vilket gör processen idealisk för den kommande perioden av global uppvärmning där dricksvatten anses bli den största bristvaran i världen

 

HUR FUNGERAR DET ?

 

 

Det avfall som tar mest plats in processen, är det senast årets tillsats, plus 30 % av förra årets och ca 10-14% av tillsatsen från två år sedan etc. Som man kan se i diagramet nedan tar det ca 5-6 år innan man har reducerat avfallet till den lilla mineraliserade återstoden som är ca 1-2 % av ursprungsmängden.
Här är det som många ser som trolleri -- efter 6 års bruk växer avfallshögen med bara 1-2 % per år... det ser ut som om högen slutat växa och tanken kan användas i flera decennier utan att bli överfull !

Den här reduktionen kan man rubricera som en "exponentiell krympningsprocess".
Här är ännu ett sätt att illustrera 30 års kompostering i en processtank för långtidskompostering.. Ett av skälen till att processen inte har tillämpats, är att man inte har förstått den dynamiska långtidsaspekten av komposteringen utan tror att tanken måste tömmas när avfallet börjar närma sig "taket" i tanken.. Det är naturligtvis mer till tank utformningen än volym men en liten mull-toa som står på golv, blir i verkligheten full och måste tömmas regelbundet.

 

VARFÖR SKA VI LÅNGTIDSKOMPOSTERA ?

DET FINNS MÅNGA GODA SKÄL -- LÅT OSS NÄMNA FYRA:

1. Skydda dricksvatten tillgångarna
Global uppvüarmning är ett odiskutabelt faktum -- av alla seriösa klimatforskare finns det inte en som hävdar motsatsen. De som försöker så tvivel, är grupper som finansieras av oljeindustrin och deras argument är av åsiktskaraktär -- de tror sig skydda sina intressen. Torka och vattenbrist tycks accelerera betydligt snabbare än de mest pessimistiska antaganden bara för några år sedan. Observationer beträffande mekanismer för polarisarnas reduction visar att de extrema CO2 halterna i athmosfären nu driver en utveckling som vi bara kan stoppa med extrema koldioxidhämmande åtgärder. Ej förorentat dricksvatten kan snart bli den verkligt begränsande resursen i världen vilket redan är sannt för många områden i världen. Det måste ses som rent vansinne att fortsätta använda ca 1/3 av denna resurs för transport av toalettavfall med efterföljande meningslösa försök till separering -- avloppsvatten är en hopplös blandning av dricksvatten, sjukdomsalstrande bakterier, virus och parasiter, närsalter och kemikalier där det stora misstaget består i att skapa blandningen till att börja med.

2. Skydda begränsade tillgång nummer två: hälsosam balanserad växtnäring
Många sjukdomar kan spåras till ohälsosam föda. Långvarig ersättning av närsalter i jordbruksmark med kemisk konstlad gödsel utarmar jorden. Konstgödsel innehåller bara de huvudsakliga byggklossarna för organiskt material men inte alla de mikronärsalter som krävs för att ge grönsaker och frukt smak och skapa en hälsosam kost. Urine (och i mindre utsträckning fekalier) från människor och djur som äter hälsosam föda är den bästa jordförbättring vi kan tänka oss. Genom långtidskomposteringen blir dessa närsalter tillgängliga för jordbruket utan tillsatsen av de tungmetaller och kemikalier som gör reningsverksslam ohållbart. Genom långtidskompostering förvaras den organiska jordnäringen på platsen utan att skapa förorening eller hälsoproblem för att vid behov och tillfälle den kan återföras till jordbruket.

3. Begränsa bruk av fossil energi och begränsa globaluppvärmningen.

Avloppssystem är inte bara förorenande genom utsläppet av smusvatten och slam, det är också en av de stora konsumenterna av fossil energi. En fransk undersökning uppskattade att det krävdes ett medelstort kärnkraftverk bara för att förflytta avloppsvatten från spoltoaletterna till reningsverk i Frankrike.
Eftersom den globala uppvärmningsprocessen kommer att visa upp snabbt ökande drastiska symptom blir det ett överlevnadsvillkor att åstadkomma en skiftning i teknologier från storkonsumenter av energi till de som inte kräver extern driftsenergi. Den slutna långtidskomposteringen är en exoterm process som innehåller all energi nödvändig för nedbrytningen på platsen -- den kräver mycket lite tillsatsenergi.(huvudsakligen drift av en fläkt som drar förhållandevis lite energi -- kan drivas med solenergi)

4. Minska behovet av resurs nummer fyra: kapital för allmänna projekt ... skattemedel
Transport av avfall, inklusive byggnation och underhåll av avloppsvatten, står för ca 9/10 av totala kostnaderna för avfallsindustrin. Skälet till att kommuner föredrar att bygga centrala system för avfall och avlopp är att de slipper individuell kontroll och översyn av hur systemen installeras och sköts. Om individuella system ska kunna konkurrera med de större kommunala planerna, måste de vara lätta att installera, lätta att använda och lätta att sköta. Långtidkomposterande system klarar dessa krav med god marginal -- det är mycket lite som kan "gå sönder" eller ställa till problem füor användare och åtgärder som krävs för att rätta till problem är oftast enkla och av inspektionskaratär. Det är alltså ett system som kan läggas ut på entreprenad i likhet med sotning av skorstenar. På många håll är planering och byggnation av avloppsnät mycket attraktiva projekt för entreprenörer där huvuddelen av arbetet sker på allmän mark. Med individuella system blir huvuddelen av arbetet på privat mark med svårigheter att anpassa de enskilda anläggningar till bebyggelsen vilket gör det svårare att avgränsa projektkostnaden. Detta gör att många kommuner hellre går med det man känner till.

 

Var kan det användas

Faktiskt var som hellst där man vill spara vatten och återskapa växtnäring till jordbruket. I framtiden kan denna teknologi komma till användning i städer genom att ersätta dricksvatten som transportmedia med luft genom vacuumtransport. Här är några exempel på var det används nu:

Här på rastplatser hem och badstränder i USA: 

Här på rastplats i Sverige E6:

 

När ? 

 

Om ni vill veta mer kan ni kontakta oss med frågor.

Kontakta CompostEra.org